หัวข้อ: EcoVadis จะทำการลงพื้นที่หรือตรวจสอบ ณ จุดทำงานของบริษัทของฉัน ในฐานะขั้นตอนหนึ่งของการประเมิน CSR หรือไม่  

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น