Tôi có thể thay đổi phạm vi (scope) cho bản đánh giá của tôi được không?

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.