EcoVadis sẽ lưu các tài liệu/ các câu trả lời của công ty tôi từ lần đánh giá năm ngoái?

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.