Làm thế nào để sử dụng kết quả Scorecard của EcoVadis để đáp ứng cho một bản tự đánh giá hay một bản khảo sát khác được yêu cầu từ khách hàng không thuộc mạng lưới EcoVadis?

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.