2.1.6 Trong quá trình đánh giá CSR, EcoVadis có tiến hành audit tại công ty tôi hay không?

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.