EcoVadis có thực hiện xác minh tại chỗ hoặc kiểm toán tại chỗ cho công ty tôi trong quá trình đánh giá CSR không?

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.