Nếu tôi không thể cung cấp mã số VAT thì sao?

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.