Tôi cho rằng một số câu hỏi không phù hợp với công ty tôi. Vậy, tôi có thể làm gì?

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.