Tôi nhận được yêu cầu phải trả lời các câu hỏi riêng của khách hàng: Điều này có nghĩa là gì?

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.