Một số câu hỏi không phù hợp với hoạt động kinh doanh của tôi. Tôi có bị điểm xấu nếu không trả lời những câu hỏi như vậy không?

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.