Công ty con/ Tập đoàn của tôi đã được đánh giá, vậy chúng tôi có thể sử dụng Scorecard có sẵn này không?

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.