Ngành (ISIC) của công ty tôi được xác định như thế nào và tôi cần làm gì nếu muốn thay đổi?

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.